top of page
IMG_4982.jpeg

 မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ပှၤတဝၢ
လၢအဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တဖုအပူၤတ
 က့ၢ  

 
ပတူၢ်လိာ်မုာ်နၤလၢ Rice Street Gardens, နအီၣ်ကဲန့းပှၤတဝၢတၤသၣ်လီၢ်
လၢအမၤလၤကပီၤတၢ်လီၤဆီလိာ်သး ဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်အတၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. 

 တၢ်ကစီၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤ လၢပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်အဂီၢ် 

 တချုးလၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်မးလၢ နကမၤညီနုၢ်နသးလၢ ပတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်

ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်ထွဲတၢ်မၤအပတီၢ်တဖၣ်အံၤတက့ၢ်- 

• အပတီၢ် 1- ဆဲးလီၤမံၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤတဖၣ်အပူၤတက့ၢ်.

o ပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်လၢအဟဲက့ၤတဖၣ်, စးထီၣ်လၢလါဖ့ၣ်􀆭ဘူၤအါရံၤ 1 သီ 

o ပှၤကွၢ်တၢ်သၣ်လီၢ်အသီတဖၣ်, စးထီၣ်လၢလါမာ်􀇹 15

(နမံၤကအိၣ်လၢ ပပှၤအိၣ်ခိးအစရီအပူၤန့ၣ်လီၤ) 

• အပတီၢ် 2- ဖးတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢလာ်အံၤ ဒီးကွၢ်

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတၢ်ဂီၤမူတက့ၢ်. 

 

• အပတီၢ် 3- ထီၣ်တၢ်မၤလိတတီၤလၢ Galilee Lutheran Church

(လၢကျဲတကပၤလၢတၤသၣ်လီၢ်တဖၣ်) ဒီးဟ့ၣ်နဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အဘူးအလဲတက့ၢ်-

o မုၢ်ဘူၣ်, လါအ့ြဖ့ၣ် 6 သီ, ကညီ ဂီၤ 10 နၣ်ရံၣ်. 

o မုၢ်ဖီဖး, လါအ့ြဖ့ၣ် 12,  ကညီ ဟါ 6 နၣ်ရံၣ် 

o မုၢ်လ့ၤဧိၤ, လါအ့ြဖ့ၣ် 18, ကညီ ဟါ 4 နၣ်ရံၣ်,  

မၤလီၤတံၢ်လၢ နဟဲစိာ်လံာ်အုၣ်သး ပၣ်ဃုာ်ဒီးနအိၣ်ဆိးလီၢ်တက့ၢ်. ဟံၣ်ဃီတဒူၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ထဲတလီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ

 

တၢ်သိၣ်ဘျၢဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်

 • မၤဝံၤမၤပှဲၤ တနံၣ်တဘျီတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးဟ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အဘူးအလဲ, ဟံၣ်ဃီတဒူၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ထဲတလီၢ်ဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

 • မၤစၢၤတၢ်အပှ့ၤကလီ ဒ်သိးကရဲၣ်သဲကတီၤစၢၤစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် ဒ်အလိၢ်ဘၣ်အသိးတက့ၢ်.

 • က့ၤစိာ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကမှံၤခဲလၢာ်ဆူဟံၣ် မ့တမ့ၢ်ထၢနုာ်လၢ တၢ်ကမှံၤဒၢအပူၤတက့ၢ်. တဘၣ်ထၢနုာ်တၢ်ကမှံၤလၢ တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်လၢအမၤဂ့ၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟးလီၢ်အပူၤတဂ့ၤ.

 • မၤပူၤမၤဖျဲးဟီၣ်ခိၣ်ပျီဒီးကျဲတဖၣ်ဒီး နီၣ်ဧိၤမံဧိၤ, လၢၢ်, မဲာ်ထံကလၤ, တၢ်တဃာ်, ထံစဲၤတဖၣ်, တၢ်ကမှံၤကမှီၤတဖၣ်တက့ၢ်.

 • တဘၣ်မၤလၢာ်ထံကလီတဂ့ၤ ဒီးမၤပှဲၤက့ၤထံဒၢ ဖဲနစူးကါအီၤအဝံၤတက့ၢ်.

 • စူးကါထဲအီၣ်ကဲန့းပနံာ်တဖၣ်ဧိၤတက့ၢ်. တၢ်တပျဲစူးကါ ဂာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ, ကသံၣ်မၤသံနီၣ်, ကသံၣ်မၤသံတၢ်ဃၢ်တဖၣ်ဘၣ်.

 • တဘၣ်အီမိာ်ဘၣ်, တဘၣ်အီ/ထူးပှဲာ်တၢ်ဘၣ်, တဘၣ်ကတိၤကျိာ်လၢအမၤတရီတပါတၢ်ဘၣ်, တဘၣ်အိၣ်ဒီးစုကဝဲၤဘၣ်.

 • အံးထွဲကွၢ်ကီဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးပှၤတမှံၤတဖၣ် ဖဲအိၣ်လၢတၤသၣ်လီၢ်အပူၤအခါတက့ၢ်.

 • ပာ်ကဲပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်, အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.

 • တၢ်ပီးတၢ်လီၤဒီး တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်လၢအမၤဂ့ၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အပူၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဃာ်ထဲလၢ Rice Street

ပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်တဖၣ်ဧိၤအဂီၢ်.

 • ခီကျဲလၢ ကျဲဂာ်တဲာ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တဖၣ်တက့ၢ်.

 • မၤကဆှီဒီးတၢ်စူးကွံာ်နီၢ်တဂၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤ တချုးလၢ 10/20/2024 တက့ၢ်.

 • နမ့ၢ်တသးလီဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါကီၣ်ကးကရၢတက့ၢ်. နဟ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဖၣ်ဆူ ပှၤဂၤအအိၣ်တသ့ဘၣ်.

 • နမ့ၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတမံၤန့ၣ် နဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ကလီၤမၢ်ကွံာ်လီၤ.

 • ပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်တဖၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် မ့တမ့ၢ်ပှၤတမှံၤတဖၣ် လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ် Board of Water Commissioners of City of Saint Paul, Galilee Lutheran Church, မ့တမ့ၢ် Rice Street Gardens တသ့ဘၣ်.

2024 တၢ်အခ့အခါတၢ်တိာ်ကျဲၤ

 • လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ- တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်လၢအဟဲက့ၤတဖၣ်.

 • လါမာ်ရှး- တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ်အသီတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်အိၣ်ခိးစရီတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ

 • လါအ့ဖြ့ၣ် 6, 12, ဒီး 18- တၢ်သိၣ်လိဒီးတၢ်ထၢဖှိၣ်အဘူးအလဲမုၢ်နံၤတဖၣ်.

  • တၢ်ဟ့ၣ် $20 ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အဘူးအလဲ ဖဲတၢ်သိၣ်လိအတီၤတဖၣ် (ဟ့ၣ်အလဲလၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤတသ့ဘၣ်)

 • လါမ့ၤ 1- တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လံ, စးထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်မၤတက့ၢ်. တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်ထံလံ, တၢ်ဟးလီၢ်လၢတၢ်စိာ်အီၤသ့တဖၣ် အိၣ်လၢအလီၢ်လံ, တၢ်ထၢတၢ်တဃာ်စးထီၣ်လံ.

 • တဘျီတခီၣ် "တၤသၣ်လီၢ်တၢ်မၤအမုၢ်နံၤတဖၣ်" ဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤအမူးတဖၣ် ကအိၣ်ဝဲလီၤ. ကွၢ်ဃုလံာ်တဖၣ်ဒီးအံမ့(လ)တဖၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်ဆံးကိာ်လီၤတံၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

 • လါအီးကထိဘၢၣ် 20 သီ- သုးကစီကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢ တၤသၣ်လီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ

IMG_8951_edited.jpg
bottom of page